تجمع و راهپیمایی مال غارت‌شدگان کاسپین رشت با شعار روحانی دروغگو + فیلم

63

صبح امروز سه شنبه ۲۴ بهمن؛ مال غارت شدگان موسسه اعتباری کاسپین در رشت با شعارهای روحانی دروغگو در مقابل استانداری در این شهر تجمع کردند.

مال غارت شدگان پس از این تجمع به سمت شعبه گلسار کاسپین اقدام به یک راهپیمایی اعتراضی کردند.

هنگام راهپیمایی غارت شدگان، با خطاب قرار دادن روحانی و قولهایی که داده است، شعار روحانی دروغگو ۹۸ درصدت کو میدادند:

پس از اینکه غارت شدگان مقابل شعبه گلساز کاسپین رسیدند با شعارهای:

 مرگ بر دزد

دولت ور شکسته رو پول ما نشسته

عزا عزااست امروز روز عزاست امروز

پولهای ما مردم زیر عباست امروز

اعتراض خود را به غارت اموالشان ادامه دادند.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy