تجمع مهندسین و متخصصان رادیولوژی و سونوگرافی در تهران و خراسان

89
تجمع مهندسین و متخصصان رادیولوژی و سونوگرافی در تهران و خراسان
تجمع مهندسین و متخصصان رادیولوژی و سونوگرافی در تهران و خراسان

تجمع مهندسین و متخصصان رادیولوژی و سونوگرافی در تهران و خراسان روز سه شنبه۲۴بهمن۹۶ مهندسین ناپیوسته با پیشوند تکنولوژی و علمی کاربردی خراسان رضوی در مقابل اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی تجمع کردند.

دولت سعی دارد حق امضا و مهر را از مهندسان رشته معماری بگیرد.

تهران – تجمع متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

روز سه شنبه۲۴بهمن۹۶ جمعی از متخصصین رادیولوژی و سونوگرافی، در اعتراض به طرح “خودارجاعی” ، در مقابل وزارت بهداشت در تهران تجمع کردند.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy