دیوارهای شهر در قبضه جوانان قیام آفرین ایران با شعارهای مرگ بر دیکتاتور

118

دیوارهای شهر در قبضه جوانان قیام آفرین ایران با شعارهای مرگ بر دیکتاتور، دیگر جوانان قیام آفرین به کم قانع نیستند و اماکنی برای شعارنویسی توسط آنان انتخاب میشود که در چشم دیکتاتور باشد.

شعار نویسی به عنوان تاکتیک مرحله ای قیام در حال پیشروی است و جوانان قیام آفرین به خوبی این مرحله را انجام میدهند.

اصفهان سوزاندن بنر سخنان خامنه ای بر دیوار بسیج شهر اصفهان

شجاعت جوانان اراک تاریکی شب را میشکافد

شعار نویسی بر دیوارهای شهر اراک

شعار نویسی جوانان صالح آباد در مسیر ساوه بر روی دیوارها امیدی به سرنگونی دیکتاتور 

این محل قبلا شعار نویسی شده بود ولی چون دیکتاتورها و عواملش آن را پاک کرده بودند جوانان صالح آباد بازنویسی کرده اند.

شعار نویسی بر دیوارهای شهرستان ماهدشت توسط جوانان انقلابی

شعار نویسی بر دیوارهای شهر اردبیل

شعار نویسی بر دیوارهای شهر اردبیل

شعار نویسی بر دیوارهای شهر اردبیل

دیوار نویسی در رشت توسط جوانان قهرمان

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy