هزاران کارگر هپکو با شعارهای کوبنده عزا عزاست امروز در اراک راهپیمایی کردند

101

هزاران کارگر هپکو از ساعت ۱۸۳۰بعدازظهر امروز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه؛ در میدان باغ ملی همراه با صدها تن از مردم که به آنان پیوسته بودند؛ اقدام به یک راهپیمایی اعتراضی کردند.

کارگران هپکو که صبح امروز به علت عدم پرداخت ۸ ماه حقوق معوقه خود؛ دست به اعتراض و راهپیمایی زده بودند؛ بعدازظهر نیز در میدان باغ ملی گرد هم آمدند.

شاهدان عینی گزارش دادند که صدها تن از مردم اراک در حمایت از خواسته کارگران به آنان پیوستند.

هزاران تن از کارگران خشمگین کارخانه هپکو از صبح امروز در اعتراض به حقوق هشت ماه به تعویق افاده خود، با شعارهای کنایه آمیز:«عزا عزاست امروز روز عزاست امروز زندگی کارگر روی هواست امروز و زیر بار ستم نمیکنیم زندگی جان فدا میکنیم در ره آزادی وای از این فقر». در خیابانهای اراک راهپیمایی کرده بودند.

این کارگران دست نوشته هایی داشتند که وضعیت معیشتی آنان را نشان میداد و در کنایه به جمهوری اسلامی روی آنها نوشته بودند: «فکر کنید ما هم فلسطینی هستیم»

و «فکر کنید ما هم میانماری هستیم»

و «فکر کنید ما هم اهل یمن هستیم»

کارگران به این وسیله حمایتهای حکومت از مردم کشورهای منطقه و استفاده از پول مردم ایران برای کمک به دیگر کشورها، که مقدمه تروریسم در کشورهای همسایه میشود را به این شکل محکوم کرده بودند.

این کارگران در اقدامی هشدار دهنده در میدان باغ ملی اراک روی زمین نشستند.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy