بنز بزرگ خامنه ای در شهر قم به آتش کشیده شد

116
بنز بزرگ خامنه ای در شهر قم به آتش کشیده شد
بنز بزرگ خامنه ای در شهر قم به آتش کشیده شد

بنز بزرگ خامنه ای در شهر قم به آتش کشیده شد

این اقدام در یکی از خیابانهای شهر قم صورت گرفته است

محل انجام این اقدام  زیرگذر سی متری هنرستان میباشد که به مناسبت دهه فجر جوانان قم در روز ۱۳بهمن انجام داده اند.

این قیام تا سرنگونی تداوم دارد.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy