زنان زندانی سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی اعلام اعتصاب غذا کردند

127
زنان زندانی سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی اعلام اعتصاب غذا کردند
زنان زندانی سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی اعلام اعتصاب غذا کردند

پس از گذشت ده روز از انتقال زنان زندانی سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی در روز ۱۱بهمن ۹۶ با خانواده های خود ملاقات کردند. بنا به گزارشات رسیده این ملاقات در شرایط نامناسب و توهین آمیز انجام شده است.

این دو زن زندانی سیاسی به خانواده هایشان اعدام کردند که در صورت عدم انتقالشان به زندان اوین از روز ۱۴بهمن ماه ۹۶ اقدام به اعتصاب غذا خواهند نمود. در این ملاقات هر دو خانواده با فرزندانشان به طور همزمان ملاقات کرده اند.

گلرخ ایرایی و آتنا دائمی به خانواده خود گفتند در صورتیکه به خواسته آنها پس از یک هفته اعتصاب تر پاسخ داده نشود به اعتصاب غذای خشک دست خواهند زد.

زنان زندانی که در این ملاقات از پوشیدن چادر اجباری امتناع می کنند، با واکنش زنان پاسدار مواجه شده آنها و خانواده هایشان را در دو طرف میز نگه میدارند و اجازه نزدیک شدن آتنا  و گلرخ به خانواده شان را نمیدهند.

در تمام مدت ملاقات چهار زنان پاسدار در کنار ملاقات کنندگان ایستاده و مکالمات طرفین را گوش میکردند.

در شرایط بدی که برای ملاقات کنندگان ایجاد کرده بودند با برخوردهایی که میکردند این ملاقاتی توهین آمیز برای خانواده ها و زندانیان بوده است.

مادر خانم دائمی گفت: «آتنا و گلرخ طبق قرار قبلي كه به داديار ناظر بر زندانيان سياسي حاج مرادي و رييس زندان قرچك محمدي اعلام كرده بودند در صورت عدم توجه به درخواستشان مبني بر بازگشت به اوين از تاريخ ١٤بهمن شروع به اعتصاب غذا خواهند كرد و تا زمان بازگشت به مدت يك هفته به اعتصاب تر و بعد از گذشت يك هفته در صورت ادامه تبعيد اعتصاب تر را به اعتصاب خشك تبديل ميكنند».

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy