زندانیان سیاسی زن آتنا دائمی و گلرخ ایرایی به زندان قرچک ورامین منتقل شدند

121
زندانیان سیاسی زن آتنا دائمی و گلرخ ایرایی به زندان قرچک ورامین منتقل شدند
زندانیان سیاسی زن آتنا دائمی و گلرخ ایرایی به زندان قرچک ورامین منتقل شدند

 زندانیان سیاسی زن آتنا دائمی و گلرخ ایرایی روز چهارشنبه ۴ بهمن ماه؛ پس از ضرب و شتم شدید به زندان قرچک ورامین منتقل شدند.

آتنا دائمی و گلرخ ایرایی دو زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین در ابتدا به اجرای احکام احضار شدند.

سپس جهت بازجویی به بند دو الف منتقل گردیدند. پرونده سازی جدید بر علیه آتنا و گلرخ  بر اساس گزارشهای یکی از خبرچین ها و افراد وابسته به حکومت علیه این دو زندانی صورت گرفته است.

در احضار آتنا و گلرخ  بازجویی تکی و جداگانه توسط مامورین کثیف وزارت اطلاعات را قبول نمیکنند. پس از مخالفت و اعتراض آتنا دائمی و گلرخ ایرایی از بازجویی جداگانه روند بازجویی شکل نگرفت. مامورین که شامل پنج مرد و دو زن بودند برای انتفال آنها وارد اتاق شدند.

این دو بانوی زندانی سیاسی درخواست برگه یا حکم انتقال از سوی مامورین میکنند که بشدت مورد ضرب و شتم قرار میگیرند.

در ساعت ۲۱:۳۰ چهار مامور لباس شخصی مسلح این دو زندانی را به زندان قرچک ورامین منتقل کردند.

طبق نامه ای که در زندان قرچک به آتنا دائمی و گلرخ ایرایی ارائه شده است این روند انتقال به دستور حاجی مرادی سرپرست دادیاری نظارت بر زندانها شکل گرفته است.

خانم آتنا دائمی و خانم گلرخ ابراهیمی ایرایی در دیماه امسال از قیام مردم ایران حمایت کرده و خود را همرا قیام کنندگان خواندند.

زندان قرچک ورامین یکی از مخوف ترین زندانهای ایران نگهداری میشوند.

  تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy