احضار دانشجویان علم و صنعت به جرم پاک کردن پرچم آمریکا واسرائیل از مقابل سرویس بهداشتی

75
پاک کردن پرچم آمریکا واسرائیل از مقابل سرویس بهداشتی جرم دانشجویان علم و صنعت
پاک کردن پرچم آمریکا واسرائیل از مقابل سرویس بهداشتی جرم دانشجویان علم و صنعت

چند تن ازدانشجویان به جرم پاک کردن پرچم آمریکا واسرائیل که مقابل سرویس بهداشتی احضار شدند. احضار دانشجویان بعد از دوماه که از این موضوع میگذرد برای آنها ارسال شده است.

چند ماه پیش دانشجویان دانشگاه علم و صنعت پرچم آمریکا و اسراییل را از جلوی سرویس بهداشتی این دانشگاه پاک کردند. اکنون بعد از چند ماه برای این دانشجویان از طرف کمیته انظباطی نامه آمده است و موضوع نامه هم تخلف وا خلال در برنامه دانشگاه نوشته شده است.

متن نامه به شرح زیر است:

جناب آقای

دانشجوی محترم به شماره دانشجویی ..

سلام علیکم

مقتضی است برای ادای پاره ای توضیحات راس ساعت …. به دفتر شورای انضباطی دانشجویان واقع در ساختمان پانزده خرداد طبقه دوم مراجعه نمایید در صورت تمایل به نماینده خود جهت حضور در جلسه اطلاع رسانی کنید.

موضوع تخلف اخلال در برنامه ها و نظم دانشگاه (بند۳/۲ ب از ماده ۶ شیوه نامه انضباطی دانشجویی)

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy