قیام سراسری مردم ایران قیامی نوجو، رزم‌آور، آزادی‌خواه و برابری‌طلب

169
قیام سراسری مردم ایران قیامی نوجو، رزم‌آور، آزادی‌خواه و برابری‌طلب
قیام سراسری مردم ایران قیامی نوجو، رزم‌آور، آزادی‌خواه و برابری‌طلب

قیام سراسری مردم ایران شاخص های مهمی دارد که باید به آنها توجه داشت:

در این قیام دیوار ترس در شهر‌های ایران شکاف برداشت.

در برابر جوانان قیام‌کننده، که بسیار متهور و شجاع بودند، دشمن وارفته و ترسان بود و تاب تحمل نداشت.

در این قیام سحر و جادوی قدرت سپاه و بسیج باطل شد.

این نیروی شیطانی در برابر اراده ملت مات شد و نتوانست از بروز قیام جلوگیری کند.

در این قیام یک نیروی نوجو، رزم‌آور، آزادی‌خواه و برابری‌طلب، از قلب شهرهای رنج‌دیده ایران برخاست.

و نشان داده شد که جامعه ایران از درون خود نیرویی برای سرنگونی ولایت فقیه دارد.

این قیام حاصل جدال جناح‌های رقیب درون حکومت نیست؛‌ بلکه درست به ‌عکس، بر تابوت نمایش‌ اصلاح‌طلبی، میخ‌های محکم کوبیده است.

این قیام توطئه ی قدرت‌های خارجی نیست؛ درست به عکس، سیاستهای دلجویی نزدیک به چهل سال با دیکتاتور را رسوا کرده است.

این قیام، اگرچه از خشم عمومی علیه غارت‌گری اخوندها تاثیر گرفته و اگرچه از فقر و بیکاری و فاصله طبقاتی انگیزه گرفت، اما به‌ خواست ‌های معیشتی محدود نشده و سریعا به خیزشی برای برای آزادی و حاکمیت مردم تا رفاه و عدالت اجتماعی سمت گرفت.

این قیام عصیان کور و ناگهانی گرسنگان نیست. به همین دلیل حتی در یک مورد به اموال مردم در مغازه ها و بازار و … حمله ای صورت نگرفت. هدف قیام مشخصا مراکز سرکوب مراکز غارت و اماکن سرکوبگران بود زیرا دشمن در این قیام خوب شناسایی شده بود و هدف عمده مراکز سرکوب و چپاول رژیمی است ک به ضرب اعدام و دستگیری و شکنجه برسر پا مانده است.

این قیام حرکتی از روی ناامیدی نیست، درست به عکس از سرشارترین امیدها برای یک تغییر بنیادی در ایران سرچشمه گرفته است.

این قیام علیه استبداد مذهبی و فریب و دروغ تحت نام اسلام است.

به همین دلیل، آغاز بهاری نو را نوید میدهد بهاری که برای تمامی منطقه بشارت آزادی از قید و بندهای ارتجاعی و عقب مانده و به زیر کشیدن پرچم بنیادگرایی و یک هدیه برای منطقه و جهان است.

ظلمت ناباوری و تردید به ‌پایان خود رسیده است؛ حالا سحر یقین و ایمان طلایه هایش از پشت آخرین تکه های ابر شب آسمان را میرود تا در تمامیت شب را تسخیر کند.

برای دیدن فیلمهای قیام سراسری مردم ایران به تلگرام ما مراجعه کنید

http://t.me/Iran_news_ajancy