حکم قطع دست جوان۳۴ساله توسط یک قاضی جنایتکار و دزد صادر و اجرا شد

189
قطع دست جوان34ساله توسط یک قاضی جنایتکار و دزد صادر و اجرا شد
قطع دست جوان34ساله توسط یک قاضی جنایتکار و دزد صادر و اجرا شد
حکم قطع دست جوان۳۴ساله توسط قضاییه جنایتکار روز چهارشنبه ۲۷دی ۹۶  در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد.
ساعت ۹صبح روز چهارشنبه دست یک جوان به  اتهام دزدیدن گوسفند به اجرا در آمد این حکم در دو دادگاه توسط دو قاضی مهر تایید خورد.
در حالیکه دزدیهای کلان از ثروت مردم ایران را همین قاضی میخورد، برای جرمهای کوچک دستهای جوانان را قطع میکند.
این مرد ۳۴ساله در ۲۸سالگی دستگیر شده و تا کنون شش سال را در زندان گذرانده است قاضی حکم داده که علاوه بر رد مال توسط این فقیر دستش را هم قطع کنند.

توضیحات قضاییه: قاضی دادگاه کیفری، رای به «قطع ید» و همچنین ردمال داد اما این رای با اعتراض متهم، در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مورد رسیدگی دوباره قرار گرفت ولی قضات با تجربه دادگاه تجدیدنظر نیز با توجه به اسناد ودلایل محکمه پسند، رای این پرونده را مطابق با موازین شرعی و قانونی دانستند وحکم صادره را تایید کردند.

رای قطعی دادگاه تجدیدنظر برای اجرای حکم به یکی از شعبات اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارسال شد و بدین ترتیب این حکم ساعت ۹صبح روز گذشته با نظارت قضات اجرای احکام، در محل زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد و دست جوان ۳۴ ساله  قطع شد.

حکم قطع دست از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی است.

کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن را ممنوع کرده است.

این احکام بخصوص در این روزها تنها و تنها برای ایجاد وحشت در بین مردم است قطع دست جوانان به بهانه دزدی در حالی است که بزرگترین دزدان تاریخ مسولین نظام هستند که با سرقتهای نجومی و زنجیره ای خودشان خودشان را هر از گاهی لو میدهند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy