پدر ۵۴ساله گروگان وزارت اطلاعات مهاباد شده است

158
پدر 54ساله گروگان وزارت اطلاعات مهاباد شده است
پدر 54ساله گروگان وزارت اطلاعات مهاباد شده است

پدر ۵۴ساله گروگان وزارت اطلاعات مهاباد شده است از رمضان عزيزي ۵۴ ساله  اهل دیرياز مهاباد که به اداره اطلاعات احضار شده، هیچ خبری نیست خانواده این پیرمرد بشدت نگران وضعیت وی می باشند.

خانم ساریا عزیزی همسر این آقای عزیزی گفت: شوهرش ۵۴ ساله وی یک هفته قبل از سوی اداره اطلاعات احضار شده است و تاکنون باز نگشته است. این شهروند مهابادی روز ۲۰دی به اداره اطلاعات احضار شده است.

رمضان عزيزي پیشتر در مرداد ۹۴ به مدت ۸ ماه بدون اینکه برایش دادگاهی برگزار شود در بازداشت نگه داشته شده است. این بازداشتها به خاطر فرزند ایشان آقای هیمن عزیزی است که به اتهام همکاری با یکی از احزاب کردی تحت تعقیب می باشد.

در جریان اعتراضات اخیر در ایران به بسیاری از خانواده هایی که فرزندشان در خارج از کشور هستند،  تهدید شده اند که هر گونه فعاليت سياسي، تبليغات عليه نظام و همکاری با احزاب مخالف نظام برای خانواده هایشان تبعاتی خواهد داشت.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy