مسدود کردن خیابان طالقانی توسط مال غارت شدگان موسسه کاسپین ابهر

75
مسدود کردن خیابان طالقانی توسط مال غارت شدگان موسسه کاسپین ابهر
مسدود کردن خیابان طالقانی توسط مال غارت شدگان موسسه کاسپین ابهر

مسدود کردن خیابان طالقانی توسط مال غارت شدگان موسسه کاسپین ابهر

امروز سه شنبه ۲۶دی۹۶ مال غارت شدگان کاسپین در ابهر در مقابل این موسسه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این مالباختگان که مدتهاست برای گرفتن اموال به غارت رفته خود تجمعات اعتراضی خود را در نقاط مختلف و از جمله مقابل این موسسه غارتگر برگزار میکنند. امروز خیابان طالقانی که اصلی ترین خیابان شهر است را مسدود کردند.

موسسه کاسپین در شهر ابهر همجوار فرمانداری است که بسته شدن مسیر باعث مسدود شدن مسیر فرمانداری این شهر هم شده بود.

دور جدید تجمعات مال غارت شدگان موسسات مختلف دوباره استارت خورده است.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy