شعارنویسی سراسری بر دیوارهای شهرهای ایران یک تاکتیک مبارزاتی -یحیی موحد

215
شعارنویسی سراسری بر دیوارهای شهرهای ایران یک تاکتیک مبارزاتی
شعارنویسی سراسری بر دیوارهای شهرهای ایران یک تاکتیک مبارزاتی

شعارنویسی سراسری بر دیوارهای شهرهای ایران یک تاکتیک مبارزاتی – یحیی موحد

بعد از اقلام به سرکوبی گسترده دیکتاتور در روزهای اخیر برای جلوگیری از شکل گیری تجمعات اعتراضی و قیام مردمی، اکنون شاهد شعار نویسی و دیوار نویسی به صورت گسترده بر دیوار شهرها هستیم!

دیوارها در شهرهای مختلف با بزرگترین خطوط فریادهای بلند مردم ایران را حکایت میکند! جوانانی که دیروز در مقابل دیکتاتور فریاد میزدند: مرگت باد امروز بر دیوار شهر بزرگنویسی میکنند و میگویند هیبت دیکتاتور فرو ریخته است.  دیوار نویسی یک تاکتیک مبارزاتی افشاگرانه و مرحله ای از قیام است که نقش بسیار مهم و اساسی  را به  خود اختصاص میدهد.

چنانچه در انقلاب ۵۷ که  اینترنت و فضای اجتماعی وجود نداشت بنا به روایات جلوی دانشگاه تهران هماره اعلامیه های انقلابی نصب میشد و جوانان برای خواندن آنها صف میکشیدند.

جلوی دانشگاه شلوغترین نقطه تهران و چون قلب تهران می طپید! قلبی جوان انقلابی و پرشور و پرتوان!

جلوی دانشگاه یک منطقه آزاد شده بود که دیکتاتور نمیتوانست به آنجا رخنه کند و جرات نداشت آنجا آفتابی شود، بحثهای سیاسی همانجا انجام میشد و انقلابیون با هم تبادل فکر میکردند.

همانجا بود که نطفه تظاهرات بسته میشد و حرکت و جنبش جان میگرفت.

دیوار نویسی های شهرها هم در سایر نقاط شهر هم به جوانان قوت قلب میداد که اینجا هم کسی حضور دارد که قلبش مانند من می تپد.

یک انقلابی از اینجا عبور کرده است و کسی هست که همچون من تنفس میکند و قلبش بسان من میزند! قلبی برای آزادی.

امروز دیکتاتور همه امکانات را به خدمت به کار گرفته است که بترساند!‌ برای ترس بزرگ خود بنرهای وحشت میزند که تقاص میگیریم اما نمیداند که تقاص گیرنده کدام طرف است.

یکی یکی جوانان را میکشد و اجازه کفن و دفن و مراسم هم به خانواده هایشان نمیدهد! به مزدورانش سکه میدهد! اما نمیداند که در پس امروز چه فردایی است.

جوانان قیام‌کننده، در این مرحله تاکتیک خود و ابزار کار مناسب را یافته اند.  با خلاقیت و جسارت که از نشانه های  قیام کنندگان و انقلابیون است به پیش میروند. آنها بر دیوارهای شهر شبها سقوط و درماندگی دیکتاتور را رقم میزنند.

این روش باید سرمشق عمومی شود و هر کس جزو وظایف روزانه خود بداند و با استفاده از هر فرصت دیوارهای شهر را پر از ترس دیکتاتور کند!  تا روزی که دوباره برخیزیم و به خیابان بیاییم!

قیام مردم ایران در عین مظلومانه بودنش قیامی است بشدت شجاع و ادامه دار!‌ قیامی رعد آسا که حکومت را مات کرد و  فریادهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای که بر زبان تظاهرکنندگان از زنان و مردان شجاع و حتی کودکان دانش‌آموز آغاز شد و کاخ ظلم را لرزانید و بعدا مشخص میشود که تا کجا استخوان ولایت را له کرد.

در این عمل انقلابی که دقیقا در مقابله با سرکوب ‌کنندگان است، جوانان انقلابی، یکدیگر را می یابند دوباره متحد میشوند سازمان کار و تشکل میسازند و برای ایفای نقش بزرگتر در قیام آماده میشوند.

بنویسیم و بنویسیم و به ماموران و مزدوران خونخوار دشمن امان ندهید!

آنها باید از پاک کردن شعارهای ماخسته شوند!

ما با هر نوشتن توانا تر میشویم! زیرا هدف والای آزادی را دنبال میکنیم! شرافت ما در یکدیگر ضرب میشود و حاصل ضرب آنها هدف والای آزادی است که سر به راهش نهاده ایم.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy