اعتصاب هفت تپه با ادامه دار شدن منجر به بستن کارخانه از طرف کارگران خواهدشد

92
اعتصاب هفت تپه با ادامه دار شدن منجر به بستن کارخانه از طرف کارگران خواهدشد
اعتصاب هفت تپه با ادامه دار شدن منجر به بستن کارخانه از طرف کارگران خواهدشد

اعتصاب هفت تپه با ادامه دار شدن منجر به بستن کارخانه از طرف کارگران خواهدشد.

امروز دوشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۶اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که از صبح روز یکشنبه آغاز شده بود همه بخشهای شرکت را در برگرفت.

این اعتصاب از ساعت هشت وسی دقیقه امروز، دوشنبه  مورخ ۲۵ دیماه سال ۹۶، از اداره تعمیر و نگهداری ماشین آلات شروع شد. در ادامه اعتصاب سایر کارگران کارخانه از سایر بخش ها نیر به کارگران اعتصابی پیوستند.

در اینجا مدیر عامل شرکت هفت تپه آقای کاظمی سخنرانی کرد و تلاش کرد که همان وعده های سابق را به کارگران بدهد.

پس از آن آقای علیپور – نماینده کارگران و از اعضای هیئت مدیره سندیکا نیشکر هفت تپه –  به همراه یکی دیگر از نمایندگان کارگران به نام بخشی، خطاب به مسئولین شرکت و منطقه سخنان کوبنده ای را بیان داشتند. وی گفت آنهایی که بها میگویند آشغال خودشان آشغال هستند. پایینتون میکشیم. قانون هفت تپه قانون برده داری است باید طبق قانون فروردین ۹۷ بازنگری اجرا شود و قبل از اون طبقه بندی مشاغل صورت بگیرد. خیانت پشت خیانت دروغ پشت دروغ کار ادامه پیدا نمیکند تا زمانی که وضعیت ما مشخص شود.

کارگران اعتصابی هفت تپه امروز اعلام کردند که اگر تا آخر هفته مطالباتشان پرداخت نشود؛ کل کارخانه را خواهند بست.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy