اعتصاب غذای کارگران پتروشیمی، اعتراض کارگران طلبکار شهرداری، تجمع کارکنان مهربانو

171
اعتصاب غذای کارگران پتروشیمی، اعتراض کارگران طلبکار شهرداری، تجمع کارکنان مهربانو
اعتصاب غذای کارگران پتروشیمی، اعتراض کارگران طلبکار شهرداری، تجمع کارکنان مهربانو

اعتصاب غذای کارگران پتروشیمی، اعتراض کارگران طلبکار شهرداری، تجمع کارکنان مهربانو کارگران در نبود امنیت شغلی و نگرفتن حقوق کار انجام شده خود علاوه بر اعتراضات به شیوه های گوناگون اینک در یکی از واحدهای پتروشیمی به اعتصاب غذا پرداخته اند.

اعتصاب غذای کارگران واحدهای پتروشیمی تندگویان واحد نساجی

امروز یکشنبه پنجمین روز اعتصاب غذای کارگران واحدهای پتروشیمی تندگویان واحد نساجی است. این کارگران محروم به خاطر نگرفتن حقوق از روز ۱۹دیماه تا امروز یکشنبه ۲۴دیماه۹۶مدت ۵ روز است که در یکی از واحدهای پتروشیمی تندگویان واحد نساجی در ماهشهر کارگران این واحد؛ به خاطر ندادن حق و حقوقشان در اعتصاب غذا هستند.

تجمع اعتراضی طلبکاران شهرداری مقابل شورای شهر تهران

روز یک‌شنبه۲۴دی‌ماه۹۶جمعی از طلبکاران شهرداری  تهران در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود مقابل شورای  شهر تهران تجمع کردند.

تجمع کنندگان روی پلاگارهایشان عبارت آبادگران دیروز بدهکاران امروز و تسویه مطالبات حق مسلم ماست و تجمع پیمانکاران طلبکار شهرداری، به چشم میخورد

تجمع اعتراضی کارکنان موسسه حامی مهربانو و باشگاه برگ زیتون

همجنین روز شنبه۲۳دی‌ماه۹۶ دهها تن از کارکنان شرکت حامی مهربانو و باشگاه برگ زیتون در مقابل دفتر این شرکت در اعتراض به حقوق معوقه خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 یکی از تجمع کنندگان گفت:‌ برای اجرای طرح بیمه تعدادی نیرو که برخی از آنها نیز از وزارت کار به این شرکت معرفی شده‌اند را در بازه زمانی یک تا سه ماه گذشته به کار گرفته است، اما تنها با برخی از این افراد توسط این شرکت قرارداد منعقد شده است.

بستن قرار داد با این عده بدون مدرک است.

ندادن مدرک باعث میشود که ما نتوانیم در مراجعه به وزارت کار حق و حقوق خود را مطالبه کنیم.

وی گفت:در سه ماه گذشته نیز وجهی دال بر حقوق و مزایا به این افراد پرداخت نکرده است.

ولی با فریب به کارگرانی که اعتراض میکنند میگویند بروید حقوقتان را از وزارت کار مطالبه کنید در حالیکه ما هیچ مدرکی نداریم.

تلگرام  ما

https://t.me/Iran_news_ajancy