کارگران هفت تپه در اعتصاب، اجازهِ ورودِ تراکتورهای حمل شکر را، به کارخانه ندادند

84
کارگران هفت تپه در اعتصاب، اجازه ورود تراکتورهای حمل شکر را به کارخانه ندادند
کارگران هفت تپه در اعتصاب، اجازه ورود تراکتورهای حمل شکر را به کارخانه ندادند

کارگران هفت تپه در اعتصاب، اجازه ورود تراکتورهای حمل شکر را به کارخانه ندادند امروز شنبه۲۳دیماه ۹۶ جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه دست به اعتراض و اعتصاب زدند. این کارگران که مربوط به بخشهای کشاورزی و دفع آفات و آبیاری هستند با تجمع در محوطه این شرکت تجمع خود را با اعتصاب آغاز کردند.

کارگران اعتصابی حقوق ماه بهمن و  اسفند سال ۹۴خود را هنوز دریافت نکرده اند و با هر اعتراضی که میکنند تنها وعده های کارفرما را میشنوند و هیچ عملی در این وعده ها نیست.

آخرین تجمع اعتراضی این کارگران هفته قبل انجام شد که در آن کارفرما به کارگران قول شرف داد که تا پنچشنبه ۲۱دی  معوقه های کارگران را پرداخت کند.

اما روز چهارشنبه ۲۰دی مصاحبه کرد و گفت قادر به انجام وعده های خود نیست و همین باعث شد که کارگران دوباره تجمع و تحصن خود را تشکیل بدهند. کارگران میگویند از شنیدن دروغهایمکرر مدیران این شرکت خسته شده ایم.

در اعتصاب امروز کارگران درب ورودی شرکت را بستند و مانع ورود تراکتورهای حمل نیشکر شدند.

 این کارگران که حقوق ماههای بهمن و اسفند سال ۹۴ را تا کنون دریافت نکرده اند در پی اعتراضات مکرر و دائم خود چیزی جز وعده های دروغین نشنیدند.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy