تجمع غارت شدگان بدرتوس خراسان در مقابل موسسه کاسپین

89
تجمع غارت شدگان بدرتوس خراسان در مقابل موسسه کاسپین
تجمع غارت شدگان بدرتوس خراسان در مقابل موسسه کاسپین

تجمع غارت شدگان بدرتوس خراسان در مقابل موسسه کاسپین مال غارت شدگان بدرتوس خراسان در مقابل موسسه اعتباری کاسپین تجمع کردند.

این غارت شدگان در اعتراض به برنگرداندن مال به غارت رفته شان امروز شنبه ۲۳ دیماه ۹۶ مقابل کاسپین مشهد در بلوار خیام تجمع کرده بودند، شامل زنان و مردان مسن بودند.

آنها باز هم مانند ماههای گذشته مقابل این موسسه دزد و غارتگر تجمع خود را شکل داده بودند.

موسسه مالی بدرتوس از مجموعه های وابسته موسسه کاسپین است که اموالش را غارتگران سپاه پاسدارن ربوده و برای لبنان و سوریه و عراق و خرج موشکهای ارسالی به یمن کرده اند.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy