نیروهای سرکوب اجازه مراسم برای شهید قیام سینا قنبری را به خانواده اش ندادند 

102
سینا قنبری در قبر پدرش خاک شد – خون همچون تو نخسبد بر زمین
سینا قنبری در قبر پدرش خاک شد – خون همچون تو نخسبد بر زمین

نیروهای سرکوب اجازه مراسم برای شهید قیام سینا قنبری را به خانواده اش ندادند

به قرار اطلاع تعدادی از کسانیکه برای مراسم سینا به این محل رفته بودند در خیابانهای اطراف مسجد و میدان خراسان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به نقیه نامعلومی منتقل شدند.

سینا قنبری از اهالی میدان خراسان یکی از جنوبی ترین خیابانهای تهران بود.

همچنین  مامورین اطلاعات در یک اقدام سرکوبگرانه اجازه گرفتن فیلم و عکس از تجمع به مردم نمیدادند.

سینا قنبری ۲۲ساله که در جریان قیام سراسری مردم ایران دستگیر و توسط قاتلین وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در زندان زیر شکنجه کشته شد.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy