نامه به خامنه ای : انگیزه زنده ماندنم دیدار نابودی حکومت توست – نامه رسیده

370
نامه به خامنه ای : انگیزه زنده ماندنم دیدار نابودی حکومت توست
نامه به خامنه ای : انگیزه زنده ماندنم دیدار نابودی حکومت توست

نامه به خامنه ای : انگیزه زنده ماندنم دیدار نابودی حکومت توست – نامه رسیده سلام به آزادی خواهان

من یک بانوی آزاده اندیش ایران زمینم.

میدانی چرا از حکومت تو نفرت دارم و انگیزه زنده ماندنم دیدار نابودی حکومت توست!

زیرا :

۱- تو کودکی مرا نابود کردی .

۲ـ تو کاری کردی که من را از خانواده ام متنفر کردی .۳- تو کاری کردی که از روی ناچار به خاطر آوردن نان و روزی اندک سر سفره و از دست ندادن شغل پدرم ، مرا مورد تحمیل و زور و تهدید و شکنجه روحی قرار دادی ،چون پدرم به زور در دولت کثافت تو کار میکرد.

۴ـ تو به زور چادر به سرم کردی .

۵-تو به من در طول زندگی ام مدام توهین کردی و چون زن بودم هرچه محدودیت بود برای من گماردی.

۶ـ من بخاطر وجود تو چهار بار قصد خود کشی کردم که مانعم شدند.۷ـ من بخاطر تو با عذاب ازدواج کردم و با تهدید جانی و آمدن حکم تیر ، به جرم عاشق شدن !

٨- تو تمام اموال شوهر مرا دزدیدی و غارت کردی و پدرش را بخاطر حق طلبی کشتی .

۹- تو من و شوهرم را روی هم ۸ سال به زندان انداختی !

۱۰- حکومت تو به من و شوهرم اجازه داشتن شغل مناسب و دلخواهمان را نداد و از کار بی کارمان کرد.

۱۱- در حکومت تو سرمان فراوان کلاه گذاشتن و شکایت های به حق کردیم اما، از آنجایی که خیلی پاکی ، فاسدین مالی همچون خودت با زد و بند قاضی های عادلت را خریدند و مارا نابود کردند.۱۲- در ۸ سال آشنایی مان ،تقریبا تمام روزها را اشک ریختیم و بخاطر ظلم تو زجرها کشیدیم.

۱۳- ممنوع الخروجمان کردی .

اما پشتمان پر است و حامی داریم.هنوز قوی هستیم و پر زور، هنوز عاشق و هنوز شجاع ، رو سفیدیم و بختمان بلند است و طرفدار عدالت و آزادی هستیم.

طرفدارانی داریم که تو حتی در خوابت هم فکرش را نمیکنی.

ما حالا پیروز جنگیم و قدرتمندیم.

و تو را بزودی نابود خواهیم ساخت.

انقدر زود که حتی هیچ گاه فکرش را هم نکنی. و خدا اینبار فقط با ما هست و طرفدار نابودی ظلم و دوران ننگین تو.

مادر شوهرم دیروز و مادر بزرگم امروز سر نمازشان دعای نابودی حکومتت را کردند با سوز دل و از عمق جان .جمعی را دیدم از بسیجیان چند ماه پیش کرج، ۱۲ نفر بانویی که فریب تو را خورده بودند اما ، دیروز چادر هایشان را در میان کنده های درخت افتاده بر زمین آتش زدند و بعد از آن تمام کارت های بسیجشان را رویش به آتش کشیدند ، ما هم بین آنها شیرینی آزادی شان را پخش کردیم.بزودی برایت عکس های بیشتری از این شادمانی خواهم گذاشت که بدانی هرچه زور بزنی بیشتر تمامی

خامنه ای ننگ به نیرنگ های تو، لعنت خدا و من و مردمم به تو و خاندان خائنت و حکومت آخوندی دزدت، نابود شده ای ، زورت تمام شده است و تنها زوری نمایشی هستی.

اما بزودی نمایشت را هم به پایان میرسانیم.در آخر ، دوستان هم کیش و وطن دوست و عدالت طلب و آزادی خواهم، شجاع باشید و بتازید،

خواسته من از شما اتحاد است.

مردم خوبم ، مردم درد کشیده ام، بخاطر خود و کودکان و جوانانتان و آینده روشن خود بیش از پیش متحد شوید.

مردمم: پیروزی من و تو با دو چیز اتفاق خواهد افتاد.

شجاعت و اتحاد

مرگ بر حکومت آخوندی و فاسد جمهوری اسلامی! ایمان داریم، ما پیروز راه میدان زیبای آزادی و شادی هستیم و شاهد برچیده شدن ظلم و جنایت خواهیم بود.

به امید آزادی تمامی زندانیان سیاسی که برای رهایی مردم ایران در بند اسیرند.

امضا: بانوی آزادی خواه ایرانی ۹۶/۱۰/۲۲

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy