فوری شورش در وزرشگاه اصفهان با شعارهای بترسید بترسید ما همه با هم هستیم + فیلم

290

فوری شورش در وزرشگاه اصفهان با شعارهای بترسید بترسید ما همه با هم هستیم + فیلم

امروز جمعه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۶ در مسابقه ای در استادیوم نقش جهان اصفهان در مسابقه فوتبال که بین دو تیم سپاهان و ذوب آهن اصفهان انجام میشد جوانان قیام آفرین با فریادهای مرگ بر دیکتاتور و بترسید بترسید ما همه با هم هستیم!

باعث ترس و وحشت نیروهای انتظامی شدند به طوریکه مجبور به شلیک گاز اشک آور بین جمعیت تماشاچی شدند.

فریاد بترسید بترسید جوانان براستی رعب و وحش بر دل حکومتیان انداخته بود و بار دیگر اثبات کرد که این قیام سر ایستایی ندارد.

صدای تماشاچیان بقدری کوبنده بود که حکومت سرکوبگر از ترس گسترش این اعتراضات؛ نیروی ضد شورش را وارد صحنه کرد.