این قیام سر باز ایستادن ندارد کلیپی زیبا و گویا از انقلاب ایران که از کجا به کجا رسیده است

212

این قیام سر باز ایستادن ندارد کلیپی زیبا و گویا از انقلاب ایران که از کجا به کجا رسیده است!

قیام مردم ایران تا آزادی سر باز ایستادن ندارد‎

حتی تاریک ترین شب نیز به پایان میرسد و خورشید طلوع میکند! ویکتور هوگو

ممکن است ما را در سیاه چالها و در خیابانها بکشند. ممکن است بدنهای جوانان ما را در شکنجه گاهها شرحه شرحه کنند!

اما نیک بدانند که این قیام سر باز ایستادن ندارد و دمار از روزگار جنایتکاران بیرون خواهد کشید!

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy