اعتصاب فوق العاده رانندگان کامیونهای سنگین معدن انگوران زنجان+ فیلم

87

 اعتصاب فوق العاده رانندگان کامیونهای سنگین معدن انگوران زنجان+ فیلم صبح امروز جمعه ۲۳دیماه ۹۶ رانندگان ماشینهای سنگین معدن انگوران در جاده تهران زنجان تحصن کردند. این رانندگان با پارک کردن کامیونهای خود یک اعتصاب عظیم را نمایان کردند.

تعداد کامیونهای سنگین به حدی زیاد است که همه رانندگان در حال عبور را متوجه خود میکند.

اعتصاب رانندگان ماشینهای سنگین معدن انگوران زنجان پس از اعتصاب ماشینهای سنگین نفت کش در اصفهان و یزد از اعتصابهای بزرگ در راستای قیام مردم ایران میباشد.

این رانندگان گفته اند که به دلیل نبود امنیت شغلی و حقوق معوقه دست به این اعتراض زده اند. اعتصاب رانندگان ماشینهای سنگین معدن انگوران زنجان به دلیل حقوقهای معوقه و امنیت شعلی

این رانندگان به دلیل نبود امنیت شغلی و  حقوقهای معوقه تصمیم به اعتصاب گرفتند تعداد زیادی  کامیون در

بر اساس گزارش صحنه حدود سه هزار کامیون در جاده انگوران پشت سر هم ردیف شده است.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy