پسر کوچک حمیدرضا امینی در مقابل زندان اوین تحصن کرده است

258
پسری کوچک حمیدرضا امینی در مقابل زندان اوین تحصن کرده است
پسری کوچک حمیدرضا امینی در مقابل زندان اوین تحصن کرده است

پسر کوچک حمیدرضا امینی در مقابل زندان اوین تحصن کرده است پسر حمید رضا امینی که حدود دوماه است بجرم فعالیت در فضای مجازی دستگیر شده، مدتهاست که هر روز به در زندان اوین میرود و اینجا می نشیند.

شاید پدرش را آزاد در آغوش بگیرد! کودک است فکر میکند در دل ظالمان رحمی برای او پیدا میشود!‌ کودک است او!

از حمید رضا امینی هیچ خبری نیست!

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy