تحصن خانواده دستگیر شدگان مقابل زندان دستگرد اصفهان ادامه دارد

156
تحصن خانواده دستگیر شدگان مقابل زندان دستگرد اصفهان ادامه دارد
تحصن خانواده دستگیر شدگان مقابل زندان دستگرد اصفهان ادامه دارد

تحصن خانواده دستگیر شدگان مقابل زندان دستگرد اصفهان ادامه دارد. امروز این تحصن که از روز دوشنبه ۱۸دیماه شروع شده است تاکنون ادامه دارد. خانواده زندانیان هیچ جواب مشخصی از وضعیت فرزاندانشان نمیگیرند. و در نگرانی بسیار زیادی به سر میبرند.

پیروزی در این تحصن و تجمع پیگیری اعتراض با پایداری است و حتما به تحقق میرسد این مکان هرگز نباید ترک شود و باید تا آزادی دستگیر شدگان ادامه پیدا کند! باید به این تجمع اضافه شود.

رمز پیروزی در آزاد شدن چهارتن از دراویش در این بود که خانواده آنها جلوی اوین ایستادند و گفتند تا وقتی که فرزندانشان آزاد نشوند کنار نخواهند کشید این حکومت الان در موضع ضعیف قرار دارد و باید از این فرصت استفاده کرد.

باید خانواده ها در مقابل همه زندانها تجمع کنند. فرزندان ایران زمین در دهان گرگ قرار دارند اجازه ندهیم آنها را ببلعند!

گرچه ماموران حکومت برخوردهای تحقیرآمیز و توهین آمیزی با خانواده ها میکنند اما نباید این مکان تا تعیین تکلیف و آزادی جوانان قیامی ترک شود.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy