راهپیمایی کارگران هپکو در مقابل استانداری اراک

110
راهپیمایی کارگران هپکو در مقابل استانداری اراک
راهپیمایی کارگران هپکو در مقابل استانداری اراک

راهپیمایی کارگران هپکو  امروز چهارشنبه ۲۰دی۹۶ در مقابل استانداری اراک برای چندمین بار انجام شد. این راهپیمایی اعتراضی به دلیل نداشتن امنیت شغلی  انجام شده است. کارگران معترض هپکو اراک برای سومین هفته متوالی اعتصاباشان را ادامه میدهند.

این کارگران بارها و بارها اعتصاب کرده اند. بارها با خانواده خود به خیابان آمده اند اما مسولین دزد حاضر نیستند که حقوق آنها را رعایت کنند.

آنها میگویند حقوقشان ماه هاست که عقب افتاده است.

قابل  ذکر اینکه کارگران کارخانه هپکو امروز در سومین هفته اعتصاب تجمع  امروز مقابل استانداری را با راهپیمایی آغاز کردند

این کارگران از روز پنجم دی ماه در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و عدم پرداخت در اعتصاب بسر می برند، دیروز سه شنبه نوزدهم دی ماه با راهپیمایی و تجمع مقابل استانداری راهپیمایی کردند.

این اعتصاب امروز چهارشنبه۲۰دیماه نیز ادامه دارد.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy