بسیج ورامین سحرگاه امروز توسط جوانان قیام آفرین ورامین به آتش کشیده شد + فیلم

100

بسیج ورامین سحرگاه امروز توسط جوانان قیام آفرین ورامین به آتش کشیده شد + فیلم

مراکز بسیح  از اماکن تحت فرمان حکومت و مزدوران جاسوس ولایت هستند که همواره مورد نفرت جوانان میباشند. بنا بر این نوک حمله جوانان قیام اغلب این اماکن بوده است.  اماکنی  که مرکز سرکوب و ظلم و جنایت و جاسوسی است. جوانان قهرمان ورامین طی یک اقدام قهرمانانه درب بسیج شهرستان ورامین را آتش زدند.

بنا به گزارشات رسیده سحرگاه امروز ۲۰دی ۱۳۹۶جوانان قیامی در اعتراض به وحشیگیریهای بسیج ورامین در شناسایی جوانان حاضر در صحنه های قیام اقدام به آتش زدن درب بسیج و انفجار داخل آن  نمودند.

صدای ناشی از انفجار خواب از چشمان دشمنان مردم ایران ربوده است.

بر اساس گزارشات رسیده پایگاه بسیجی که امروز صبح درب آتش زده شد، در میدان اردستانی سه راه پیشوا در ورامین قرار دارد.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy