اوین – تجمع و تحصن جلوی زندان با دستگیریهای گسترده امکان پیدا نکرد + تصاویر

69
اوین - تجمع و تحصن جلوی زندان با دستگیریهای گسترده امکان پیدا نکرد
اوین - تجمع و تحصن جلوی زندان با دستگیریهای گسترده امکان پیدا نکرد

اوین – تجمع و تحصن جلوی زندان با دستگیریهای گسترده امکان پیدا نکرد براساس خبرهای دریافتی خانواده ها و بستگان زندانیان دستگیر شده قیام که طی روزهای گذشته در برابر زندان اوین متحصن شده بودند؛ امروز بعدازظهر امکان تجمع در محل را پیدا نکردند.

نیروهای حکومت امروز از ساعتها قبل از مسیرهای مختلف راه را با گذاشتن خودروهای انتظامی و مستقر کردن گارد ضد شورش و مأموران لباس شخصی بسته بودند.

نیروهای رژیم اجازه نزدیک شدن هیچکس را از مسافت دور به این محل نمی دهند

اخبار رسیده از زندان اوین حاکی از شرایط شدید امنیتی است!

یکی از شاهدان صحنه میگوید: نیروهای سرکوبگر هر لحظه برای ایجاد ترس و جلوگیری از تجمع بیشتر افراد را متفرق و بازداشت میکنند! حضور نیروهای امنیتی و گارد در ابتدا تا انتهای خیابان مشاهده میشود.

دستگیر شدگان را  به داخل کوچه راهنمایی میکنند در آنجا بازداشت و به ونی که مستقر کرده اند برای بازجویی میبرند.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy