شکنجه دختر دانشجوی دانشگاه ارومیه برای اعتراف به معاند بودن

201
شکنجه دختر دانشجوی دانشگاه ارومیه برای اعتراف به معاند بودن
شکنجه دختر دانشجوی دانشگاه ارومیه برای اعتراف به معاند بودن

شکنجه دختر دانشجوی دانشگاه ارومیه برای اعتراف به معاند بودن بنا به گزارشات رسیده از ارومیه علیرغم گذاشتن وثیقه سنگین برای آزادی توران مهربان یکی از دانشجویان دانشگاه نازلوی ارومیه که در جریان تظاهرات بازداشت شده است با آزادی وی موافقت نشده است.

این دانشجو که پس از بازداشت به زندان دوقوزپله منتقل شده است تحت شکنجه قرار گرفته تا اعتراف کند که وابسته به جریانهای سیاسی  معاند است و از آنها دستور برای تظاهرات میگرفته است . اداره اطلاعات گفته است در صورت اعتراف به وابستگی به یکی از گروه های معاند با وثیقه وی را آزاد میکنند.

قابل ذکر این است که از زندانیان با شکنجه اعتراف  اجباری گرفته میشود ، پس از آن به همان چیزی که اعتراف کرده است برایش جرم مشخص میکنند. این سناریور تکراری برای مردم ایران زمانی است که در  بند گرفتار شوند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy