قیام ایران و خوابهای پنبه دانه تمام شدنش توسط شترهای نظام

194
قیام ایران و خوابهای آشفته و پنبه دانه ای تمام شدنش توسط شترهای نظام
قیام ایران و خوابهای آشفته و پنبه دانه ای تمام شدنش توسط شترهای نظام

قیام ایران و خوابهای پنبه دانه تمام شدنش توسط شترهای نظام در چند روز گذشته مقامهای مختلف حکومت یکی پس از دیگری به صحنه می‌آیند، و ادعا می‌کنند که قیام تمام شد.

آنها با تقدیر و تشکر از فرمانده نیروی انتظامی و ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی حکومت، تلویحاً می‌خواهند القا کنند که قیام تمام شد.

ادعای پوچ سردار پوشالهای وارفته نظام، صرفا به این دلیل است که میخواهند صورت نظام را که با قیام دلیران ایران به زردی موت گراییده با این سیلی ها سرخ نگه دارند.

میخواهند طبق روش همیشگی با پاک کردن صورت مساله خود و نیروهای ناامیدشان را دلخوش کنند، اما واقعیت چیز دیگری است و این ادعاها نمیتواند واقعیت را تغییر دهد.

در حالیکه سردار پوشال مشغول سخنرانی تمام شدند بود، جوانان در شهرهای مختلف مشغول آتش زدن اماکن بسیج و حوزه های علمیه آخوندها بودند.

بحثهای درونی خودشان هم گویای این بود که دیگر کار تمام شده است (البته ریز جریان بعدا درز خواهد کرد).

اعلام تمام شدن قیام به قدری مسخره بود که صدای خودشان را هم درآورد:

اعتماد دیروز ۱۶دی نوشت:«چنان‌چه با واقعیت‌های اجتماعی به‌عنوان یک پدیده، برخوردی ساده‌انگارانه و سطحی صورت گیرد، هرگز امکان حذف و برطرف شدن آن طبق خواست ما فراهم نخواهد شد».

اما این فقط جمهوری اسلامی نیست که وقتی در مرحله پایانی قرار گرفته است به دستگیریهای کور و گسترده برای ارعاب مردم میزند. واقعیت این است که این کار به هیچ وجه تاثیر جدی بر روند قیام ندارد، چرا که انگیزه هایی که مردم را به خیابان آورد در جای خود باقیست و چیزی از آنها حل نشده است.

البته رژیم بنا بر ماهیتش و مانند همه رژیمهای دیکتاتوری که خودشان را در معرض سقوط می‌بینند، دست به دستگیریهای گسترده و کور زده است تا مردم را مرعوب کند.

اما این اقدام تاثیر جدی بر قیام و انقلاب نداشته و نخواهد داشت، زیرا همان انگیزه‌ها و عواملی که توده‌های عظیم را در این قیام به حرکت و خروش درآورده به قوت خود باقی است.

روزنامه جمهوری اسلامی ۱۶دی هشدار میدهد: «اگر غفلتها و اشتباهات رو به فزونی گرفت و به عادت و رویه تبدیل شد؛ نه از «تاک» نشاند ماند نه از «تاک نشان»!».

می بینید؟ فرماندهان و سردار پوشالهای سپاه میگویند قیام تمام شد اما رسانه هایشان میگویند ادامه دارد و به از بین رفتن همه چیز می انجامد. اما واقعیت اصلی این است که این قیام با وسعتی که داشت هرگز نمیتواند خاموش بشود. جرقه ای که باید به انبار باروت نظام بخورد خورده است و کارش را خواهد کرد. انقلاب ممکن است افت و خیز داشته باشد اما خورشید درخشانش همیشه پشت ابر نمی ماند. این تجربه را انقلاب سال ۵۷ هم داشت ۴۰ روز قیام بین شهرها چرخید و چرخید تا پیروز شد.

حداکثر تلاش حکومت این بود که با فیلترینگ و بستن بعضی رسانه های اجتماعی از اطلاع رسانی جلوگیری کند، اما شعله خاموش نشد. ممکن است این اقدامات تاثیرات مقطعی در روند قیام داشته باشد اما انقلاب در مسیر راه می جوید.

آن سال هم ساواک همه جا بود، همه جا گوش ایستاده بود! روزی بساطش را جمع کردند. مثل امروز که بساط بسیجی جاسوس در حال جمع شدن است.

در این مسیر پخته و آبدیده میشود، تجربه کسب میکند و منسجم و قوی تر از قبل به پیش میرود، سرشار و پرامید است زیرا که به قدرت خو پی برده است.

جبهه مقابل در این مسیر از ترس یک ناشناخته دیگر از هم گسیخته تر میشود و رو به فرو پاشی و زوال میرود و قوایش را از دست میدهد و از نیروهایش کم میشود چون روزهای مرگ خود را به چشم دیده اند.

یقه درانیها و فحاشیهای اینترنتی ایادی حکومت نشانه وحشت آنها از آینده است! در حالیکه خودشان خوب خوب خوب از ته دل میدانند قادر نیستند این رود پر خروش آتشین را سد کنند. انقلاب به پیش میرود!

برای دیدن تمام فیلمهای قیام ایران به تلگرام  ما متصل شوید

https://t.me/Iran_news_ajancy