تجمع کارگران حمل و نقل خلیج فارس برای چندمین بار در ماه گذشته

75
تجمع کارگران حمل و نقل خلیج فارس برای چندمین بار در ماه گذشته
تجمع کارگران حمل و نقل خلیج فارس برای چندمین بار در ماه گذشته

تجمع کارگران حمل و نقل خلیج فارس برای چندمین بار در ماه گذشته بنا به گزارشات رسیده امروز یکشنبه ۱۷دی۹۶کارگران حمل و نقل خلیج فارس برای چندمین بار پیاپی طی ماههای گذشته تجمع اعتراضی داشتند. این کارگران محروم که در محوطه این شرکت تجمع کرده بودند میگویند:

مشکلات صنفی متعددی از زمان خصوصی سازی شرکت حمل و نقل خلیج فارس برایشان بوجود آمده است و پس از  اینکه مدیر این شرکت تغییر کرده این مشکلات برای کارگران بوجود آمده است.

آنها از مسولین درخواست رسیدگی دارند.

کارگران این شرکت ۱۲۹۶نفر هستند که در چهل و سه شعبه و نمایندگی به کار خدماتی مشغولند از این تعداد چهارصد نفر در دفتر مرکزی اسلامشهر تهران فعالند که مطالبه های معوقه دارند.

این کارگران تا کنون دو ماه است که مطالبات خود را دریافت نکرده اند. یکی از کارگران میگوید بعضی از کارگران  شهرستانی هستند که تا چهار ماه حقوق خود را از این شرکت طلب دارند. یک کارگر مگر چقدر حقوق میگیرد که چهار ماه پول نداشته باشد.

کارگران معترض امروز در محوطه این شرکت در اسلام شهر تجمع کرده بودند.

 تلگرام  ما

https://t.me/Iran_news_ajancy