تحصن خانواده دستگیر شدگان قیام در جلوی درب زندان اوین+ فیلم

145

تحصن خانواده دستگیر شدگان قیام در جلوی درب زندان اوین+ فیلم امروز پنجشنبه ۱۴دی هنوز خانواده های زندانیان سیاسی و دراویش گنابادی در جلوی زندان اوین متحصن هستند. این تحصن چندین روز است ادامه دارد. آنها میخواهند که فرزندانشان بدون قید و شرط آزاد شوند. تعداد نفرات متحصن روزانه اضافه میشود. یکی از تجمع کنندگان گفت:

قصد داریم این تجمع را هرچه بیشتر کنیم  زیرا وقتی تعداد ما زیاد باشد نظام هیچ راهی برای سرکوب و پراکنده کردن ما نمیتواند داشته باشد. تجربه انقلاب مصر را باید مد نظر داشته باشیم.

تجمع دانشجویان هنر تبریز در اعتراض به بازداشت دانشحویان
بر اساس گزارشات رسیده دراعتراض به بازداشت دانشجویان امروز پنجشنبه۱۴دیماه۹۶ دانشجویان دانشگاه هنر تبریز در اعتراض به بازداشتهای دانشجویی در شهرهای میهن در محوطه دانشگاه تحصن کردند. آنها بر روی دست نوشته هایی نوشته بودند که دانشگاه پادگان نیست!

تجمع خانواده زندانیان سیاسی جلوی اوین

تجمع شبانه روزی خانواده زندانیان مقابل زندان اوین

برای دیدن همه فیلمهای قیام سراسری مردم ایران به کانال ما بپیوندید.

https://t.me/Iran_news_ajancy