تظاهرات تهران شروع شد هم اکنون در میدان انقلاب+ فیلم

1622

تظاهرات تهران شروع شد هم اکنون در میدان انقلاب + فیلم تظاهرات امروز ۹دی۹۶ در تهران میدان انقلاب بعد از مدتی که مردم در خیابان آمد و رفت کردند به هم پیوسته شد و  هم اکنون مردم تهران در میدان انقلاب به هم پیوسته اند. و شعار میدهند نترسید نترسید ما همه با هم هستیم.

مردم در شهرهای مختلف فراخوان داده اند. قیام گرسنگان چه زود و چه خوب و چه سریع به پیش می تازد امروز پایتخت ایران مرکز فساد حکومتی به پا خاسته است و کار را  تمام میکند.

به پا غارت شدگان به پا بیکاران به پا زحمتکشان به پا بازنشستگان و فقیران و رنجبران امروز روز ماست به پا جوانان دانشجویان دانش آموزان به پا زنان زنان سرکوب شدگان قوی. همه چیز امروز دست ماست. سرنوشتمان را رقم بزنیم.

فریاد های مرگ بر دیکتاتور در دانشگاه

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy