کتک خوردن بسیجی از مردم تهران در لاله زار+ فیلم

410

کتک خوردن بسیجی از مردم تهران در لاله زار در حالیکه مردم مشهد و کاشمر و نیشابور و یزد و …. در حال زد و خورد با نیروی انتظامی بودند تهران هم نوعی دیگر از اعتراض به شرایط اجتماعی را تجربه میکرد.

لاله زار تهران سه جوان در حال اجرای یک رقص زیبای آذری با هنرمندی بودند که با یورش یک مامور بسیجی مواجه شدند. مردمی که در صحنه برای تشویق این سه جوان آمده بودند وارد شده و با کتک مزدور مربوطه را از صحنه بیرون کردند.

امروز پنجشنبه ۷دیماه ۹۶ روز بدی برای بسیج و کلیه مزدبگیران حکومتی بود. حال و هوای قیام در شهرهای ایران در حال اشتعال است.

از این پس مزدور انتظامی و بسیجی و  هر نوع مزدبگیری امان نخواهند داشت مردمی که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند شجاع میشوند و این مردم برای حاکمان بسیار خطرناکند.

مردم در تک تک شهرهای ایران شجاعت خود را بازیافته اند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy