زن دستفروش اهوازی بازداشت شد

159
زن دستفروش اهوازی بازداشت شد
زن دستفروش اهوازی بازداشت شد

زن دستفروش در حمله نیروهای شهرداری و ماموران انتظامی بازداشت شد ماموران نیروی انتظامی و شهرداری روز دوشنبه ۴دى ماه ۱۳۹۶ برای دومین بار به بساط دست فروشان در بازار عبدالحميد اهواز هجوم برده ومانع از کار دستفروش شدند و با آنها درگير شدند.

در این حمله  نیروى انتظامى و ماموران منطقه ۴شهردارى به بساط فروشان در خیابان ۵ کارگر کوى گلستان شهر اهواز بساط و دکه هاى نزدیک به ۶۰ دستفروش را تخریب و وسائل آنان را مصادره و تعدادى از جمله یک زن دستفروش را بازداشت کردند.

بنا به گزارشات واصله در همین هجوم ماموران شهرداری به همراه ماموران پاسگاه ۱۳ نيروى انتظامى خانم مجيده مزرعه ۳۸ساله از دستفروشان بازار عبدالحميد را بازداشت و وسایل او را مصادره کردند.

پس از اینکه دست فروشان در مقابل نیروهای مهاجم مقاومت کردند، تمام اموالشان توسط نیروهای دزد شهرداری به غارت رفت. قابل ذکر اینکه در روز یکشنبه ۳ دى ماه نیز اجرائیات شهردارى و نیروى انتظامى با بساط فروشان در بازار عبدالحمید شهر اهواز درگیر شدند و اموال دست فروشان را مصادره کرده بودند.

عاملان اين درگيرى مسؤل اجرائيات شهردارى بنام سامان سعيدى و معاون او بهنام عليزاده مى باشند.

سامان سعيدي بدليل برخورد خشنی كه همواره با بساط فروشان داشته است در مرداد ماه ۱۳۹۵ توسط يكى از بساط فروشان با ضربه چاقو زخمى شده بود.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy