خورخوابی در بندر عباس، با بودجه بندی روحانی مردم ایران بازهم فقیرتر میشوند

89

خورخوابی در بندر عباس، با بودجه بندی روحانی مردم ایران بازهم فقیرتر میشوند. در بندرعباس هم از نعمت حضور مسولین حکومت مردم نه در خانه ها بلکه در بی خانمانی زیر پلها به سر میبرند فقط این نیست که در تهران گورخوابها و در زابل و زاهدان و .. لوله خوابها و خرابه خوابها را داشته باشیم از آنجا که رسالت و هدف نهایی حاکمان در گور کردن همه مردم است مردم در جاهایی زندگی میکنند که فکرش را هم نیمیتوانید بکنید!

مردم در سرما و گرما در بندرعباس شبها به زیر پل پناه میبرند تا روحانی بودجه را برای پهن کردن بساط مداحی هایی که صرفا برای تحمیق مردم است خرج کند. تا این اوباش سیاستهای جمهوری اسلامی را تئوریزه کنند.

پولها را صرف پاسدارها میکنند که مردم را به کوه و دشت آواره کنند و مردم کوه خواب شوند نه برای گردش که از بیجایی و غربت تا پولهای  بخش هایی از شهر بندرعباس خورخوابی(زیرپلتا این اوباش مردم را سرکوب کنند که کسی نطق نکشد که چرا مالم را خوردی! تا خرج جنگ و صادر کردن پاسدار و افغانی به سوریه و عراق کند.

تا کسی متوجه نشود ایران چه خبر است همه این سیاستها یک موضوع را پیش میبرد کسی حواسش به ایران نباشد تا هر کاری که میخواهد با مردم بکند و صدای کسی بیرون درز نکند

گورخوابها کوه خوابها لوله خوابها زباله گردها معتادین و زیر پل خوابها چه کسانی هستن؟

اغلب آنها جوانان تحصیلکرده هستد که بیکار و ناتوان از اداره زندگی فقط روزها را طی میکند مانند یخ که آب میشود

خوابی) همچنان وجود دارد. کسانی که در خورها میخوابند جوانان بیکاری هستند که توان اداره زندگی خود را ندارند.

آنان درسرما و گرما و در شرایط سخت در زیر گذرها و پل ها زندگی می کنند.

این در کشوری است که برای بازسازی یک قبر و انتشارات یک مرده متحجر ۷۱۳ میلیارد بودجه در نظر گرفته میشود.

دلم به درد آمده است ما آمده بودیم که زندگی کنیم تا قیمت پیدا کنیم نه اینکه با هر قیمتی زندگی کنیم!

زندگی ما حکایت آن یخ فروش است که از او پرسیدند فروختی گفت نه ولی تمام شد.

به نقل از نامه رسیده با تشکر از این دوست گرامی

پدیده عجیب جعبه بتون خوابی در مشهد با بنیاد ثروتمند آستان قدس رضوی+عکس

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy