ویدئو درگیری مامور شهرداری با یک دستفروش مقابل چشم همسر و فرزندش

147

ویدئو درگیری مامور شهرداری با یک دستفروش مقابل چشم همسر و فرزندش درگیری ماموران شهرداری رشت با دستفروش ستمدیده، در حالی‌که همسر وی برای جلوگیری از بردن بساط و ماشین تلاش می کند.

کسب و کار و نان در آوردن یک خانواده به راحتی در ماشین قرار میگیرد و زندگی یک خانواده را نابود میکنند!‌ مادر در خیابان ضجه میزند! پدر فریاد میزند!‌ و

دختر کوچکشان با مقنعه سفید مظلومانه شاهد ماجراست!

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy