معاون احمدی نژاد گفت هر چه بیشتر حرف میزنید بیشتر به آبروی قضاییه لطمه میزنید

91
معاون احمدی نژاد گفت هر چه بیشتر حرف میزنید بیشتر به آبروی قضاییه لطمه میزنید
معاون احمدی نژاد گفت هر چه بیشتر حرف میزنید بیشتر به آبروی قضاییه لطمه میزنید

معاون احمدی نژاد گفت هر چه بیشتر حرف میزنید بیشتر به آبروی قضاییه لطمه میزنید بقایی به مسول قوه قضائبه مجددا حمله کرده است  و چند نامه با چند سوال برای او ارسال کرده که به شرح زیر رسانه ای شده:

۱- آیا باز کرد صندوق امانات بانکها و ضبط و تصرف اموال مردم نیازمند وجود شاکی، تشکیل پرونده، صدور حکم و رسیدگی قضائی نیست؟ مگر می شود بدون انجام این موارد اموال مردم را ضبط کرد؟

لطفاً اسناد تمام این موارد را با جزئیات منتشر نمائید.
۲- چرا در پرونده ساختگی با شکایت دولت فعلی در سال۱۳۹۴ علیه اینجانب و در کیفرخواست فرمایشی نوشته شده در شهریور۱۳۹۶، نیز هیچ ردی از این ادعا وجود ندارد؟!

حالت دوم : اموال مورد ادعا متعلق به اینجانب و قانونی بوده ولی توسط افرادی بطور غیرقانونی تصرف شده است. در این صورت سئوال این است که این اقلام چرا ضبط شده و ۶ سال غیر قانونی تصرف شده اند؟

آیا نباید دستور دهید به همان مقدار ادعائی کذب ۲ میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان به قیمت سال ۱۳۹۰ به همراه خسارات وارده به اینجانب برگردانیده شوند و متخلفین به جرم دستبرد به صندوق امانات بانک و تصرف غیرقانونی در اموال مردم تحت تعقیب قرار گیرند؟

حالت سوم : ادعاهای مطرح شده دروغ و کذب است. در اینصورت آیا نباید این افراد به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، ایراد تهمت و ایجاد نآمنی و بی اعتمادی در اذهان دارندگان صندوق های امانات بانک ها و بی اعتبار کردن آنها ( که خود جرم بزرگی است) و همچنین زیر سئوال بردن دستگاه قضائی تحت تعقیب قرار گیرند؟

آیا بهتر نیست که به عوامل و افراد چشم بسته و سرسپرده بفرمائید که کمتر حرف بزنند. چرا که هر بار بیشتر به آبروی دستگاه قضائی لطمه می زنند!

حداقل خسارت این است که چنین القاء می شود که کشور فاقد دستگاه قضائی قانونمند، منضبط و عادلانه است و آنقدر هرج و مرج است که تحت نام این دستگاه، برخی افراد هر چه می خواهند می گویند و ادعا می کنند و هر کار غیرقانونی انجام می شود.

لطفاً به این نصیحت خیرخواهانه اهمیت دهید. قول می دهم که اگر به فرض محال شما حالت دوم را پذیرفتید، همه مبالغ ادعائی را به دستگاه قضائی هدیه کنم تا کمی از کسری بودجه برطرف شود.
تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy