زندان زاهدان، به هدف انتقام زندانیان را در معرض سرما قرار می دهند

124
زندان زاهدان، به هدف انتقام زندانیان را در معرض سرما قرار می دهند
زندان زاهدان، به هدف انتقام زندانیان را در معرض سرما قرار می دهند

زندان زاهدان، به هدف انتقام زندانیان را در معرض سرما قرار می دهند پس از اینکه زندانیان زاهدان نسبت به وضعیت نامناسب زندان اعتراض کردند و پس از اینکه بازرسان بخش بازرسی سازمان زندانهای کشور به صورت سرزده از این زندان بازدید کردند و زندانیان مشکلات خود را با آنان در میان گذاشتند،

مسئولان زندان مرکزی زاهدان به منظور انتقامجویی فشار بر زندانیان بند۳ که عمدتا زندانیان سیاسی در آن نگهداری میشوند را بیشتر کرده اند.

آنها ملاقات این زندانیان را قطع کرده اند. تلفن زندانیان را قطع کرده اند. وسایل گرمایشی از جمله پتو و چراغ های گرماساز را از آنها گرفته اند.

براساس گزارشات این زندانیان در معرض سرما و فشار بیشر از حد قرار دارند.  مدیر داخلی زندان در حین بازرسی به زندانیان بند ۳ گفته است این افزایش فشارها “عاقبت کار شماست”.

اشاره این مقام مسئول به حضور بازرسان سازمان زندانها در این محل است زیرا زندانیان به بازرسان گفته بودند که محیط سالن در زمستان سرد است و بندها مجهز به سیستم گرمایشی نیستند.

به خاطر همین افسر نگهبان این زندان به نام “مهدی جهانگیر” برای زندانیان پرونده سازی میکند. و آنها را به انحا مختلف شکنجه میکند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy