زندانی سیاسی رضا شهابی در زندان سکته کرد 

136
زندانی سیاسی رضا شهابی در زندان سکته کرده است 
زندانی سیاسی رضا شهابی در زندان سکته کرده است 

زندانی سیاسی رضا شهابی در زندان سکته کرده است. روز چهارشنبه ۲۲آذر ۹۶ در ملاقاتی که خانواده رضا شهابی با وی داشته است مشاهده کرده که نیمه چپ صورت رضا افتادگی داشته و زیر چشمش نیز فرو رفتگی داشته است.

رضا شهابی خطاب به خانواده اش گفته است؛ به پزشک زندان که مراجعه کردم؛ به من گفته شده است که سکته خفیف کرده ای. ولی مسولین زندان و دادستانی تهران بی توجهی کرده اند.

ادامه زندان این فعال کارگری را می توان تصمیم به حذف تدریجی این کارگر زندانی توسط ایادی و کارگزاران حکومت در زندان گوهردشت تلقی کرد.

زندان رجایی شهر نیز از زندانهای مخوف ایران است که نقض حقوق زندانیان به کرات در آن اعمال میشود و تا کنون تعدادی زندانی به دلیل عدم رسیدگی زندانبانان در این زندان جان سپرده اند.

در این زندان هیچ رسیدگی به زندانیان بخصوص زندانیان سیاسی نمیشود و عدم رسیدگی به زندانیان هم از شکنجه هایی است که در این زندان به آنان اعمال  میشود.

اخبار دیگر

عدم انتقال زندانی سکته کرده در زندان موجب مرگ وی شد

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy