دستفروش جوان زیر ضرب و شتم مامور شهرداری و انتظامی – مانا ارجمند

148

دستفروش جوان زیر ضرب و شتم مامور شهرداری و انتظامی – مانا ارجمند
چهار راه ولیعصر ۲۳آبان ۹۶ ساعت ۱۶۳۰ به وقت تهران این یک اتفاق روزانه است قلدرهای شهرداری به بهانه های مختلف با آتش به اختیارهای انتظامی با هم میشوند و این به روز دست فروشانی که نمیخواهند دزدی کنند و  مواد بفروشند و بسیجی بشوند اینگونه برخورد میکنند اما هر بیننده ای دچار این سوال میشود که این مامور چه کینه ای دارد که این چنین بارز میشود؟

آن یکی مامور چقدر حقوق گرفته که هیچ دلش نمی سوزد؟

زیر همه این کینه و خشم حیوانی چه چبری نهفته است که بر سر این جوان دستفروش تخلیه میشود؟

چه کاسه ای زیر این نیم کاسه اینهمه قهر و سرکوب وجود دارد که مخصوصا در مهمترین چهار راه تهران در دید عموم گذاشته میشود!

چرا بیگناهی این چنین بیرحمانه ضرب و شتم میشود؟

درد این حکومت چیست که اینهمه سرکوب میکند اینهمه می آزارد و میزند و به قصد نابودی تلاش میکند؟

این بیست و چند ساله چه رعبی در دل آن حیوان دوپا افکنده است؟ و آن یکی مامور چه ترسی از این جوان لاغر اندام در دل دارند چه ترس ناشناخته و سر به مهری است که در وحشت از بارز شدنش آن این چنین به خود می پیچند و تقلا میکنند؟

در پس این قلدری ها در پس همه این قدرت نمایی های کاذب خیابانی برای جوانان بیدفاع که برای لقمه نانی تلاش میکنند و در دام حکومت نمی افتند یک چیز است و آن ضعف و بدبختی است که گریبان این حاکمیت را گرفته و ول نمیکند. نمیداند از کجا میخورد. از جامعه بین المللی؟ از مالباختگان؟ از کارگران؟ از معلمان؟

پاسخ همین است: در پس همه این قلدری ها ضعف و بدبختی این حاکمیت پنهان است  و آن ترس ناشناسی که در دل این جامعه نهفته و پنهان است تمامیت این حکومت و حکومتگران را میخورد و پوک میکند.

آنچه که مزدوران آنها را چنین کینه ورز ساخته است قدرت نه بلکه بدبختی است که هرگز با ضرب و شتم و بگیر و ببند و اعدام منکوب نمیشود، آتشی زیر این خاکستر است که به موقع بروز میکند و عاصی تا نهایت به پیش میرود!

صبر ما تا حدی است!

تحقیر و شلاق ایرانیان در ملا عام محکوم است- مانا ارجمند

دستفروشان چه تهدیدی برای حکومت دارند و چه ترسی می آفرینند

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy