لو رفتن اسم و وعده‌های رئیس جمهور آینده ایران – فیلم طنز

106

لو رفتن اسم و وعده‌های رئیس جمهور آینده ایران. رئیس جمهور آینده ایران  با وعده هایی که فکرش را هم نمیکنید.

این رئیس جمهور کوچولو میخواهد به قدری یارانه بدهد که شما بگویید غلام بسه دیگه نمیخوام منو پوکوندی! او تلاش میکند شبیه روحانی حرف بزند

حتی طنز بچه ها هم رنگ سیاسی بخود گرفته.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy