فیلم ها و عکسهایی از اعتراض دانشجویان دانشگاه بهشتی

85

دانشجویان دانشگاه کارشناسی ارشد دانشگاه بهشتی به دلیل دریافت شهریه اجباری دست به اعتراض زدند.
دانشجویان در حال حرکت به سمت ریاست دانشگاه شعارهایی بر علیه ریاست دانشگاه دادند.
دانشجوی بیچاره پول از کجا بیاره
ما منتظر ریاست هستیم\هیچ جا نمی ریم همین جا هستیم
دانشگاه پولکی\ سهمیه زورکی

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy