روز ۱۴ آذر ماه ، دانشجویان دانشگاه نیشابور در آستانه روز دانشجو؛ همراه با دانشجویان دانشگاههای سایر شهرهای ایران؛ در اعتراض به پولی سازی و بی توجهی های عوامل و کارگزاران در دانشگاه؛ دست به تجمع اعتراضي زدند.

ایستادگی دانشجویان و دانش آموختگان صنعت نفت در آبادان و اهواز  وتهران مقامات مربوطه را سراسیمه کرد. یکشنبه شب رئیس کمیسیون انرژی مجلس به دانشگاه آبادان رفت تا با قول و قرارهای دانشجویان را ساکت کند.

اما در پایان صحبت های او دانشجویان تاکید کردند که او دو سال پیش هم این قول را داده بود و حرفهایش اعتبار ندارد. به دنبال او امروز سه شنبه معاون وزیر نفت به دانشگاه آبادان رفت تا مثلا خواسته های دانشجویان را بشنود. او در ساعت۱۰ به همراه هاشمی رئیس دانشگاه به آمفی تئاتر دانشگاه آبادان رفت تا حرفهای دانشجویان را بشنود و در ساعت ۱۴۰۰ به دانشکده اهواز خواهد رفت.

دانشجویان در آبادان همه خواسته های خود را گفتند اما جلسه بی نتیجه پایان یافت و دست آخر دانشجویان اعلام کردند به تجمع خود ادامه خواهند داد.