دانشجویان دانشگاه تهران

روز دو‌شنبه۱۳آذرماه۹۶ دانشجویان دانشگاه تهران در پاسخ به فراخوان به برگزاری تجمع اعتراضی به مناسبت روز دانشجو و در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه در زندان سازی دانشگا‌ه‌ها؛ سیاست‌های آموزشی ارتجاعی؛ بیکاری؛ تهدید و احضار دانشجویان توسط کمیته‌ سرکوب حراست در دانشگاه‌ها و همچنین سیاست‌های اقتصادی ویرانگر که ۲۱میلیون نفر ایرانی را به زیر خط فقر کشانده است در محوطه دانشگاه دست به تجمع زدند.

دانشجویان در همین رابطه چندین بنر و دستنوشته در دست گرفته بودند.

دانشجویان شعار می‌دادند:

با سنوات و وامها/شدیم برده بانکها

یا تهدید و یا احضار/ساکت نمیشیم این بار

مسکن و کار و درمان/آموزش رایگان/خواسته زحمتکشان

آموزش و سلامت/در خدمت تجارت

در دانشگاه بیگاری/بعد از تحصیل بیکاری

از بابل تا آبادان/سرکوب دانشجویان

خوابگاه دخترانه/زندانه زندانه

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy