فیلم تحصن دانشجویان در فضای امنیتی دانشگاه تهران

64

روز دوشنبه ۱۳ آذر نیروهای حراست به دانشجویان معترض که از صبح امروز برای گرامیداشت ۱۶ آذر دست به تجمع زده بودند؛ در دانشگاه تهران حمله کردند و یکی از دانشجویان را بازداشت نمودند.

بازداشت یکی از دانشجویان باعث شد که سایر دانشجویان تحصن خود را آغاز کنند.

دانشجویان خواستاز آزادی هرچه سریعتر این دانشجو هستند و اعلام کردند تا آزادی کامل این دانشجو و پاسخگویی مسئولین دانشگاه در مورد فضای امنیتی تحصن خود را ادامه می دهند.

دانشجویان تجمع کننده قطعنامه ای را در صحن دانشگاه قرائت کردند.