دانشجویان دانشگاه تهران

تجمع دردانشگاههای تهران – صبح امروز دوشنبه ۱۳ آذر ماه؛ تجمع بزرگ دانشجویان در دانشگاه های تهران، علامه، خوارزمی و دانشگاه ملی با حضور فعال دانشجویان برگزار شد. لحظه به لحظه برتعداد دانشجویان اضافه میشود.

دانشجویان بر روی دستنوشته هایشان نوشته اند: دانشگاه نمرده است

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy