تجمع اعتراضی دانشجویان آبادان در خیابانهان های تهران
تجمع اعتراضی دانشجویان آبادان در خیابانهان های تهران

روز دو‌شنبه۱۳آذرماه۹۶ دانشجویان اعتصابی دانشکده صنعت نفت آبادان که در ادامه اعتراض خود در عدم استخدام مستقیم دانشجویان دانشگاه و دانشکده‌های صنعت نفت در وزارت نفت؛ به تهران آمده و مقابل دفتر روحانی و سپس وزارت نفت تجمع کرند.

دانشجویان شبها را نیز به رغم هوای سرد اواخر پاییز در این چند روز در خیابان‌های تهران گذرانده بودند در برای دومین روز مقابل وزارت نفت در خیابان حافظ تجمع کردند.