ایران – افشای نحوه جدید اعتراف گیری در زندان با سوزاندان سر زندانی

203

امجد حسین پناهی برادر افشین حسین پناهی گفت: که در زندان سنندج برادرش زیر شدیدترین شکنجه ها  برای اعتراف گیری و اعدام روبرو است. این زندانی سیاسی که در دادگاه ۸سال و نیم حکم گرفته است اخیرا با شکنجه های وحشیانه ای روبرو شده است. برادر افشین حسین پناهی گفت:

که برای اینکه افشین اعتراف کند که با گروه های کردی در ارتباط است به او برق وصل کرده اند و سرش را سوزانده اند. و در اثر وصل کردن برق به نقاط مختلف بدنش ناخنهایش را هم کشیده اند و او الان در بدترین وضعیت جسمی قرار دارد.

همه این اقدامات وزارت اطلاعات برای این بوده که افشین را وادار به مصاحبه تلویزیونی کنند که او قبول نکرده است الان قسمتی از سر وی در اثر وصل کردن به برق سوخته است از ناحیه زانو و کمر دچار آسیب دیدگیشدید شه است.

از رسیدگی پزشکی به او جلوگیری میشود.
افشین حسین پناهی در دادگاهی چند دقیقه ای به هشت سال و نیم زندان محکوم شدە است. افشین حسین پناهیروز شنبە ٣ تیرماه، توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران بە منزل پدری اش دستگیر شد. نیروهای اطلاعاتی ساعت ٤ صبح بە منزل او  یورش برده و پس از وحشیگریهای بسیار او را با خود بردند.

افشین حسین پناهی ۲۸ساله، پیشتر نیز از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت و با قید وثیقە موقتا از زندان آزاد شدە بود.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy