مردی خسیس تمام دارایی‌اش را فروخت و طلا خرید.

او طلاها را در گودالی در حیاط خانه‌اش پنهان کرد.

مدت زیادی گذشت و او هر روز به طلاها سر می‌زد و آنها را زیر و رو می‌کرد.

تکرار هر روزه این کار یکی از همسایگانش را مشکوک کرد.

همسایه، یک روز مخفیانه به گودال رفت و طلاها را برداشت.

روز بعد مرد خسیس به گودال سر زد اما طلاهایش را نیافت.

او شروع به شیون و زاری کرد و مدام به سر و صورتش می‌زد.

رهگذری او را دید و پرسید:

«چه اتفاقی افتاده است؟»

مرد حکایت طلاها را بازگو کرد.

رهگذر گفت: «این که ناراحتی ندارد. سنگی در گودال بگذار و فکر کن که شمش طلاست.

تو که از آن استفاده نمی‌کنی، سنگ و طلا چه فرقی برایت دارد؟»

ارزش هر چیزی در داشتن آن نیست

بلکه در استفاده از آن است.

چه بسیار افرادی هستند که پولدارند

اما ثروتمند نیستند

و چه بسیار افرادی که ثروتمندند

ولی پولدار نیستند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy