همبستگی جهانی با زندانی سیاسی گلرخ ایرایی

99

به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل هرسال در روز ۱۰دسامبر، یک کارزار به اسم ‘بنویس براى حق’ برگزار می کند. در این کارگزار مردم کشورهای مختلف برای ده نفر یا ده گروه از افرادی که به نوعی حقوقشان نقض شده است نامه می نویسند و این نامه ها میتواند به سران کشورهایی که قدرت تغییر در وضعیت این افراد را دارند و هم به خود افراد یا خانواده های آنها ارسال شود. یکی از نفرات انتخاب شده در بخش فرانسوی زبان عفو بین الملل کانادا خانم گلرخ ابراهیمی ایرایی است که مورد انتخاب برای ارسال نامه قرار گرفته است.

گلرخ ابراهیمی ایرایی همسر آرش صادقی که هم اکنون در بند نسوان زندان اوین دوران محکومیت خود را به خاطر نوشتن یک داستان می گذراند. این داستان که منتشر هم نشده است گویا امنیت ملی حکومت اسلامی را به لرزه انداخته است.